• image1
 • image2
 • image3
 • image2
 • image3
 • image1
 • image2
 • image3

„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KARCZEW I GMINY CELESTYNÓW – ETAP II”
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest:


Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II.Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów:
obszar środowiskowy

 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,

obszar społeczno – gospodarczy

 • wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej,
 • możliwość korzystania z nowego źródła wody dla ok. 10 000 mieszkańców,
 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych,
 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze.


Wskaźniki produktu:

•    Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 39,12 km

•    Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 1,711 km

•    Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie mazowieckim 39,12 km,

 

Wskaźniki rezultatu:

•    Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 3009 RLM,

•    Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 3009 RLM.

Zakres przedmiotowego projektu stanowi odpowiedź na potrzebę niwelacji niedoborów jakościowych i ilościowych systemu wodno-kanalizacyjnego w obrębie aglomeracji Otwock, w obrębie Gminy Celestynów i Gminy Karczew.Zakres projektu obejmuje bowiem następujące zadania:

Zadanie 1: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – Zlewnia Radzińska
Zadanie 2: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – Zlewnia Witosa
Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Celestynów
Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pogorzel
Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Glina
Zadanie 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lasek
Zadanie 7: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Celestynów, ul. Wojska Polskiego
Zadanie 8: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrówka, Stara Wieś
Zadanie 9: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie osiedla Zagóry w m. Karczew

Całkowity koszt projektu kształtuje się na poziomie 42 209 298,80 zł (łącznie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne). Wydatki kwalifikowalne, zakwalifikowane do dofinansowania na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” to kwota 25 877 023,19 zł. Uzyskane dofinansowanie to kwota 21 995 469,71 zł.

 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU:Zadanie 1: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – Zlewnia Radzińska

Lokalizacja: Sieć kanalizacji sanitarnej będąca w zakresie niniejszego opracowania: Celestynów: obręb 1 – dz. nr ew. 1003, 976, 511/8, 469, 504, 975/13, 1024, 1041, 1030, 1042/3, 511/7, 994.Z uwagi na potrzebę skanalizowania miejscowości Celestynów w gminie Celestynów, projektowana jest kanalizacja sanitarna. Ścieki odprowadzane będą z posesji do kanału głównego, który włączony będzie do projektowanych pompowni sieciowych, skąd ścieki tłoczone będą do Oczyszczalni Ścieków w Otwocku. Kanał prowadzony jest po drogach publicznych.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowym, jednej sieciowej przepompowni ścieków, a także przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, których właściciele zadeklarują przystąpienie do projektu w zlewni Radzińskiej obejmującej ulice: Orzeszkowej, Szkolną (na odc. Wrzosowa  Laskowska), Podgórną (na odc. Laskowska- Orzeszkowa), Leśną (od Orzeszkowej do posesji 57), Laskowską i Zwycięzców w miejscowości Celestynów.Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej została zaprojektowana z rur PE 100 SDR 17 PN10 Dz90x5,4mm. W okolicach pomnika przyrody na odcinku SR1 – Ł.c1 oraz SR1 – Tr.c19 rurę przewodową Dz90x5,4mm należy prowadzić w rurze przewiertowej PE 100 RC SDR11 PN16 Dz160x14,6mm.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej została zaprojektowana z rur litych PVC klasy S, SN 8kN/m2 odpowiednio Dz200x5,9mm oraz Dz160x4,7mm.Zaprojektowano jedną sieciową pompownię o średnicy DN1500mm. Pompownia sieciowa P-2 została zaprojektowana w ul. Zwycięzców, w okolicy skrzyżowania ul. Laskowskiej, Podgórnej i Zwycięzców (dz. nr ew. 1030 obręb 1). Wysokość korpusu pompowni P-2 wynosi 3,57m. Pompownię należy wykonać jako kompletny obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterownia elektrycznego pracą pomp. Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,  wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. Pompownię wyposażyć w dwie pompy zatapialne z silnikami trójfazowymi 1 pracująca + 1 rezerwowa. Dobrano pompy z wirnikiem dwułopatkowym, otwartym, adaptacyjnym z możliwością osiowego przemieszczania się. Zwieńczenie Pompowni stanowić będzie właz kanałowy żeliwny EU-D400 960x960 GJ. Odpowietrzenie zbiornika pompowni stanowić będzie antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C niwelujący uciążliwość zapachową pompowni.Szafa sterownicza powinna posiadać zabezpieczenia: różnicowoprądowe, przeciwprzepięciowe klasy C, od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, przeciążeniowe, termiczne silników pomp, nadmiarowo-prądowe układu sterowania.
Kanalizacje ciśnieniową zaprojektowano na końcówkach sieci grawitacyjnej, na odcinkach sieci, na których ze względu na zagłębienie, skanalizowanie wymagałoby budowy wielu dodatkowych, lokalizowanych w ulicach pompowni.
Kanalizacja ciśnieniowa składa się z następujących elementów:

 • przewodów tłocznych ulicznych o średnicach Dz90mm wraz z uzbrojeniem,
 • przyłączy ciśnieniowych o średnicy Dz90mm,
 • przydomowych pompowni (urządzeń zbiornikowo - tłocznych UZT),
 • kanalizacji grawitacyjnej doprowadzającej ścieki z budynku do UZT.


Ścieki socjalno-bytowe będą, odprowadzane przyłączami grawitacyjnymi do przydomowych pompowni ściekowych zlokalizowanych w drodze, a z nich za pomocą pomp przetłaczane do sieci ciśnieniowej ulicznej i dalej do studni rozprężnej, skąd następnie będą kierowane przewodami grawitacyjnymi do sieciowej przepompowni ścieków, a następnie tłoczone do Oczyszczalni Ścieków w Otwocku. Projektowany system ciśnieniowy przewiduje indywidualne studzienki — pompownie dla każdego zabudowania.Uzbrojenie kanałów grawitacyjnych:

•    studnie włazowe DN1000 – należy zastosować studnie modułowe DN1000 wykonane z tworzyw sztucznych PP (polipropylen),

•    studnie odcinające DN1200 - zaprojektowano betonowe studnie odcinające DN1200mm z zasuwą wrzecionową,

•    studnia rozprężna – zaprojektowano monolityczna studnię rozprężną DN1500 na złączeniu kanalizacji ciśnieniowej z grawitacyjną,

•    studzienki DN425 - studnie inspekcyjne systemowe wykonane z PE.

Inwestycja ma charakter liniowy, a stopień skomplikowania obiektu budowlanego można zaliczyć do niewielkich. Wykonanie robót budowlanych nie powinno nastręczać poważniejszych problemów wykonawcy. Kanalizacja sanitarna stanowi zamknięty, szczelny system przewodów rurowych odprowadzający ścieki bytowo-gospodarcze z terenu posesji do sieci celem ich neutralizacji. W zakres odbudowy pasa drogowego wchodzą roboty ziemne (zasypka kanału z gruntu rodzimego), odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej i dróg gminnych.


Zadanie 2: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Celestynów – Zlewnia Witosa
Lokalizacja: Celestynów: obręb 1 – dz. nr ew. 1129, 1139, 1135/2, 1118, 597.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowym, jednej sieciowej przepompowni ścieków, a także przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości, których właściciele zadeklarują przystąpienie do projektu w zlewni Witosa obejmującej ulice: Partyzantów, Leśną (na odcinku od Partyzantów do Osieckiej), Osiecką (na odc. od ul. Leśnej do posesji nr 86), Narutowicza i Witosa (na terenie dz. 1129) w miejscowości Celestynów.Zaprojektowano jedną sieciową pompownię ścieków o średnicy DN1500mm. Pompownia sieciowa P-1 została zaprojektowana w ul. Witosa (dz. nr ew. 1129 obręb 1). Wysokość korpusu pompowni P-1 wynosi 4,07m. Pompownię należy wykonać jako kompletny obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterownia elektrycznego pracą pomp. Obudowę pompowni wykonać metodą studni zapuszczanej. Pompownia jako całość powinna posiadać deklarację właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 oraz posiadać oznaczenie CE. Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy może być posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.Studnie włazowe - należy zastosować studnie modułowe DN1000 wykonane z tworzyw sztucznych PP (polipropylen).
Studnie odcinające DN1200mm - na odejściach do pompowni zaprojektowano betonowe studnie odcinające DN1200mm (S1) z zasuwą wrzecionową.
Studzienki DN425mm - zaprojektowano studnie inspekcyjne systemowe wykonane z PE o średnicy 425mm. Zwieńczenie studni należy obrukować stożkiem betonowym okrągłym.Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Celestynów
W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 3557m w zakresie średnic 200mm:
- Kanałów grawitacyjnych o średnicy Dz 200 m w ul. Bocznej od ul. Laskowskiej z włączeniem do studni w ul. Podgórnej (na wysokości dz.1034/7),
- Przewodów kanalizacji ciśnieniowej o średnicy Dz 90 mm o łącznej długości ok. 930 m w ul. Krótkiej , Podleśnej , Różanej i Radzińskiej,
- Pompowni przydomowych (ok. 31 szt) dla wszystkich zabudowanych posesji z przyłączem do sieci Dz90 mm – pompownie zlokalizowane na terenie posesji,
- odgałęzień ciśnieniowych Dz90 mm do wszystkich posesji,
- odgałęzień grawitacyjnych Dz160mm do wszystkich posesji.
Włączenie projektowanej kanalizacji ciśnieniowej do sieci ciśnieniowej w ul. Laskowskiej (na wysokości dz.995/1 ) w Celestynowie.

Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pogorzel
W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic 200 mm:
- przewodów tłocznych o średnicy Dz 110 mm,
- odgałęzień grawitacyjnych Dz160mm do wszystkich posesji,
- budowy 1 szt pompowni sieciowej,
- przebudowy istniejącej studni zaworowej na sieci podciśnieniowej w ul. Pięknej ( na wysokości dz. 359 ) na studnię 2-zaworową.
Włączenie przewodu tłocznego z pompowni do istniejącej sieci kanalizacyjne j przy ul. Świerkowej (na wysokości dz.400/1) oraz poprzez przewidzianą studnie zaworowa KZ przy ul. Pięknej ( na wysokości dz. 359).


Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Glina
W ramach zadania planuje się wykonanie:
- sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w zakresie średnic 110,160 mm w ulicy Lubelskiej, Otwockiej, M. Dąbrowskiej, Długiej, Wilczej i Polnej z włączeniem do istniejącej sieci podciśnieniowej Dz160 w dz.79/4 przy ul. Lubelskiej,
- studni zaworowych (ok.66 szt) dla wszystkich zabudowanych posesji z przyłączem do sieci Dz90 mm – studnie zlokalizowane na terenie posesji,
- odgałęzień podciśnieniowych Dz90 mm do wszystkich posesji,
- rozbudowy i modernizacji istniejącej pompowni próżniowo tłocznej na dz.79/4 przy ul.Wilczej i budowy systemu monitoringu sieci podciśnieniowej.
Kanalizacja sanitarna - Ø 110- 160.
Stacja próżniowo-tłoczna Zbiornik V = 10m3,Q=328m3/h.

Zadanie 6: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lasek
W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic 200 mm:
- Przewodów tłocznych o średnicy Dz 110 mm,
- Przewodów kanalizacji ciśnieniowej o średnicy Dz 90 mm,
- Pompowni przydomowych (ok. 8 szt) dla wszystkich zabudowanych posesji z przyłączem do sieci Dz90 mm – pompownie zlokalizowane na terenie posesji,
- odgałęzień ciśnieniowych Dz90 mm do wszystkich posesji,
- odgałęzień grawitacyjnych Dz160mm do wszystkich posesji,
- budowy 7 szt pompowni sieciowych, Q= 7 l/s,
- Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjne j: poprzez sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Laskowskiej ( na wysokości dz.1031/1 ) w Celestynowie.


Zadanie 7: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Celestynów, ul. Wojska Polskiego
W ramach zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic 200 mm:
- Przewodów tłocznych o średnicy Dz 110 mm,
- budowy 1 szt pompowni sieciowej,
- przeliczenie i dostosowanie układu hydraulicznego pompowni do współpracy z siecią podciśnieniową,
- włączenie przewodu tłocznego z pompowni do istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej Dz110 mm w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Broniewskiego (na wysokości dz.766 ).


Zadanie 8: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dąbrówka , Stara Wieś , gm. Celestynów
Planuje się w ramach zadania wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic 200 mm:
- Przewodów tłocznych o średnicy Dz 110 mm,
- odgałęzień grawitacyjnych Dz160mm do wszystkich posesji,
- budowy 1 szt pompowni sieciowej,
- przebudowy istniejącej studni zaworowej na sieci podciśnieniowej w ul. Pięknej ( na wysokości dz. 359 ) na studnię 2-zaworową,
- Włączenie przewodu tłocznego z pompowni do istniejącej sieci kanalizacyjne j przy ul. Świerkowej ( na wysokości dz.400/1 ) oraz poprzez przewidzianą studnie zaworowa KZ przy ul. Pięknej ( na wysokości dz.359 ).


Zadanie 9: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie osiedla Zagóry w m. Karczew
Lokalizacja: Ulice: Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Ks. Jerzego Popiełuszki, Leopolda Staffa. Mikołaja Reja, Wąska, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Jana Kochanowskiego, Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, Gen. Józefa Hallera, Zbigniewa Herberta zlokalizowanymi na terenie osiedla Zagóry w Karczewie (kanał oraz przykanaliki ) L = 3294,70 mb.

Kanalizacja sanitarna wykonana będzie w systemie grawitacyjnym, w wykopie wąsko-przestrzennym szalowanych, z rur PVC 0,315 i 0,20 m łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki inspekcyjne na kanałach – plastikowe i betonowe Ø 0,4-1,2 m. Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC 160 łączonych na uszczelki gumowe. Wybudowana kanalizacja sanitarna stworzy możliwość podłączenia do kanalizacji dla 56 posesji

Przedsięwzięcie jako obiekt liniowy zlokalizowany jest w pasach drogowych dróg gminnych. Teren ten jest wykorzystywany w celach ruchu drogowego. Ze względu na fakt, że kanalizacja sanitarna jest budowlą podziemną, sposób wykorzystywania terenu po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nie ulegnie zmianie. W fazie realizacji nie przewiduje się występowania uwarunkowań  i czynników mogących negatywnie, w sposób trwały oddziaływać na otoczenie, z wyjątkiem zmian w krajobrazie  i na powierzchni ziemi dokonanych przez realizację przedsięwzięcia. Po wykonaniu przedsięwzięcia, przy prawidłowej pracy kanalizacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
 

Kalendarz wydarzeń:

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Newsletter:

Przeczytaj także:

Zawiadomienie

29.04.2019

22:23

Andrzej

VII Sesja Rady Gminy Celestynów kadencji 2018/2023 odbędzie się 9 maja (czwartek) 2019 roku o godz.:17:00 w hali sportowej w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

NOWE STAWKI ZA ŚMIECI

26.04.2019

15:39

Andrzej

Od 1 maja 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłaty za odpady komunalne: 26,00 zł – segregowane od osoby/m-c; 52,00 zł – zmieszane od osoby/m-c.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Taksacja terenowa lasów

26.04.2019

11:26

Andrzej

W dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 15 września 2019 r. na zlecenie Powiatu Otwockiego na terenie Gminy Celestynów odbywać się będzie opis aktualnego stanu lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa (lasów prywatnych).

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

19.04.2019

10:05

Andrzej

Stanowiska szkół dotyczące strajku

19.04.2019

09:34

Andrzej

Poniżej znajdą Państwo stanowiska placówek oświatowych z terenu gminy, które podjęły akcję strajkową.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wyłożenie projektu planu

18.04.2019

11:52

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów informuje, że w dniach od 8 maja  2019 r. do 30 maja 2019 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część A  (działki dawnego Polhotu i tereny przyległe) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obchody 3 maja

17.04.2019

09:26

Andrzej

Wójt Gminy Celestynów oraz Przewodniczący Rady Gminy Celestynów zapraszają na obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy w intencji ojczyzny zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem „Dziesięciolecia Niepodległości” oraz odbędzie się koncert patriotyczny w wykonaniu folk kapeli „Góralska Hora”. Na uroczystość serdecznie zapraszamy.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dyżur wakacyjny

15.04.2019

16:47

Andrzej

Dla przedszkoli samorządowych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów w 2019 roku.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zawiadomienie o komisji

15.04.2019

16:32

Andrzej

Łączone posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. (czwartek) o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy w Celestynowie.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Finał dla „PARALIŻA”

15.04.2019

11:51

Andrzej

W niedzielę 14 kwietnia na Hali Sportowej Celestynów odbyły się finały III Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Celestynów. O zwycięstwo w rozgrywkach rywalizowały cztery najlepsze zespoły rundy zasadniczej ligi. Numerem jeden okazał się zespół „Paraliż”.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Już w niedzielę finał

12.04.2019

16:16

Andrzej

Najlepsze drużyny Amatorskiej Ligi Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Celestynów 14 kwietnia 2019 r. na hali sportowej rozegrają swoje ostatnie mecze w tegorocznych rozgrywkach. Zawodnikom życzymy powodzenia i jak najwyższego miejsca w klasyfikacji końcowej.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zmiana warty na Golgocie Leśników

12.04.2019

16:01

Andrzej

Tradycją się już stało, że podczas uroczystości obchodów kolejnej rocznicy mordu katyńskiego na symbolicznym cmentarzu Golgoty Leśników w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie zmieniają się opiekunowie grobów.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Nowy numer Celestynki

12.04.2019

14:23

Andrzej

W miesiącu lutym i marcu najważniejszymi wydarzeniami samorządowymi w gminie były zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. Z pośród wielu innych tematów…

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rada Gminy dała zielono światło dla tunelu

10.04.2019

15:43

Andrzej

Po trwającej kilka godzin dyskusji, na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Celestynów w dniu 5 kwietnia 2019, radni gminy Celestynów podjęli uchwałę o przejęciu ul. Jankowskiego, drogi  powiatowej, na czas realizacji budowy tunelu pod linią kolejową oraz uchwałę umożliwiającą Wójtowi podpisanie umowy z PKP PLK S.A. na wspólną realizację inwestycji.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Wykryto sprawcę

10.04.2019

15:42

Andrzej

Ustalono sprawcę uszkodzenia znaku drogowego na terenie targowiska w Celestynowie. Dzięki skutecznym działaniom policji z wykorzystaniem m.in. monitoringu w ciągu kilkunastu dni od zdarzenia sprawa została rozwiązana.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenia pozostałe:

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna

26.04.2019

13:31

Andrzej

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w zakresie budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna.
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Komunikat Prasowy Kolei Mazowieckich

26.04.2019

10:20

Andrzej

W związku z kolejną fazą modernizacji linii Warszawa – Dęblin, nadzorowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, od 6 maja na zmodernizowany odcinek Pilawa – Dęblin wrócą pociągi. Ruch będzie odbywał się po jednym czynnym torze i z ograniczeniami prędkości, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa jazdy. W tym samym dniu nastąpi zamknięcie dwóch torów na odcinku Pilawa – Otwock, a pociągi zostaną zastąpione autobusami.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Będzie wiało do 21:00

23.04.2019

15:42

Andrzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w wydanym ostrzeżeniu przed silnym wiatrem  informuje, że silne powiewy wiatru mogą występować do późnych godzin wieczornych.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ruszył nabór wniosków do mPotęgi

23.04.2019

15:15

Andrzej

Czekają granty na projekty edukacji matematycznej. Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz szósty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zaproszenie na wykład

23.04.2019

09:19

Andrzej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie zaprasza dnia 24.04.19 r. o godz. 11.00 na wykład przewodnika Adriana Pogorzelskiego pn. „Różne oblicza Egiptu” w ramach Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów. Miejsce: Hala Sportowa w Celestynowie (łącznik). Wstęp wolny. Zapraszamy.

Konkurs „ Cyfrowa majówka”

19.04.2019

15:42

Andrzej

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału z konkursie  „Cyfrowa majówka”. Konkursie na inicjatywy dla lokalnych społeczności, w którym właśnie o organizację takich wydarzeń nam chodzi. Najważniejsze? Termin. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza

18.04.2019

15:57

Andrzej

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia (kolor żółty).
 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zastępcza komunikacja autobusowa od 6 maja

18.04.2019

15:30

Andrzej

„Koleje Mazowieckie – KM” informują, iż od 6 maja br. na odcinku Otwock-Pilawa-Otwock zostanie uruchomiona regularna zastępcza komunikacja autobusowa.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Utrudnienia w ruchu na terenie powiatu

18.04.2019

14:34

Andrzej

Poniżej znajdą Państwo informację Starostwa Powiatowego w Otwocku dotyczącą zamkniętych dróg i skrzyżowań na terenie powiatu otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Możliwe opóźnienia autobusów ZKA

12.04.2019

14:07

Andrzej

W dniu 13:04.2019 r. mogą wystąpić opóźnienia autobusów ZKA realizujących przejazd z/do Otwocka PKP  w godz. 7:00 – 20:00.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Uwaga na przymrozki

11.04.2019

15:47

Andrzej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ostrzega przed przymrozkami, które mogą wystąpić na terenie powiatu otwockiego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zmiany w organizacji ruchu na drodze Augustówka - Zabieżki

11.04.2019

13:29

Andrzej

Firma Budimex SA informuje, iż w związku z robotami drogowymi – układanie nawierzchni z MMA 13.04.2019 r. zostanie całkowicie wyłączona z ruchu droga pomiędzy miejscowościami Augustówka-Zabieżki/Kąty.

W nocy możliwe przymrozki

09.04.2019

15:35

Andrzej

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie ostrzega

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przerwa w dostawie wody - Ostrów, Jatne, Ostrowik

09.04.2019

11:20

Andrzej

Gospodarka Komunalna informuje

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Akcja strajkowa zawieszona w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie

09.04.2019

08:48

Andrzej

Przedszkole Samorządowe w Celestynowie czynne od jutra

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Projekt, Hosting, CMS - Maxus Net Communications 2009

Strona główna  |  Mapa serwisu  | Kontakt